Baśniomalowanie

Konkurs Plastyczny
BAŚNIOMALOWANIE
Regulamin

Młodych entuzjastów sztuk plastycznych i literatury dziecięcej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie ilustracji baśni literackiej. Prosimy o rysunkową lub malarską kompozycję obrazującą te wydarzenia z baśni, które Was najbardziej urzekły. Chcemy, aby obrazy stworzone w waszej wyobraźni, po lekturze baśniowych historii stały się rzeczywistymi, malowniczymi ilustracjami.

Organizator:

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”
ul. M. Pruzi 7 i 9, 59 – 300 Lubin
www.wzgorzezamkowe.pl
Cele konkursu:
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.
3. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie, wcześniej nie publikowaną i nienagradzaną. Prace mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową lub malarską: ołówek, kredki, pastele, farby (akwarela, akryl), itp. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Wymagany format prac A3 (297 x 420 mm).
Prace należy opisać w następujący sposób:
1. imię i nazwisko uczestnika;
2. tytuł i autor wybranej baśni;
3. wiek uczestnika;
4. adres zamieszkania;
5. nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonano pracę.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – od 3 do 6 lat
II kategoria – klasy I-III
Do zgłaszanych ilustracji należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).
Terminy:

1. Termin zgłaszania prac konkursowych – do 10 maja 2017 r.
Prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie przygotowanej przez Organizatora. O terminie wystawy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas wystawy w Galerii Zamkowej Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”.
Komisja konkursowa i nagrody:

1. Jury Konkursu powołane przez Organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace.
2. Z każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca ( I, II, III), które będą uhonorowane dyplomami i nagrodami.
3. Informacje o nagrodzonych osobach dostępne będą na stronie internetowej Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”: www.wzgorzezamkowe.pl oraz na stronie na portalu społecznościowym Facebook: Wzgórze Zamkowe oraz Pracownia Działań Twórczych Artpunkt.
Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu, a także prawo odwołania konkursu.
3. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora www.wzgorzezamkowe.pl
4. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.
5. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”
59-300 Lubin, ul. Mikołaja Pruzi 7 i 9
z dopiskiem Konkurs Plastyczny „BAŚNIOMALOWANIE”

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: Małgorzata Biadala tel. 728 936 276

Załączniki:

baśniomalowanie_regulamin_A4