Baśniomalowanie

Konkurs Plastyczny
BAŚNIOMALOWANIE 2018

Regulamin
Młodych entuzjastów sztuk plastycznych i literatury dziecięcej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie ilustracji do wybranego utworu z polskiej literatury dziecięcej. Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski konkurs przebiegać będzie pod hasłem: „Polak Mały” Prosimy o rysunkowa lub malarska kompozycje obrazująca te wydarzenia z polskiego utworu literackiego, które Was najbardziej urzekły. Chcemy, aby obrazy stworzone w waszej wyobraźni, po lekturze ciekawych historii stały się rzeczywistymi, malowniczymi ilustracjami.

Organizator:
Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”
ul. M. Pruzi 7 i 9, 59 – 300 Lubin
www.wzgorzezamkowe.pl

Cele konkursu:
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.
3. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnictwo w konkursie
jest bezpłatne. Uczestnik moze zgłosic jedna prace wykonana samodzielnie, wczesniej nie
publikowana i nienagradzana. Prace moga byc wykonane dowolna technika rysunkowa lub malarska:
ołówek, kredki, pastele, farby (akwarela, akryl), itp. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Wymagany format prac A3 (297 x 420 mm).

Prace należny opisać w następujący sposób:
1. imie i nazwisko uczestnika;
2. tytuł i autor wybranej baśni;
3. wiek uczestnika;
4. adres zamieszkania;
5. nazwa i adres szkoły oraz imie i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonano prace.
3. edycja

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – od 3 do 6 lat
II kategoria – klasy I-III
III kategoria – podopieczni osrodków szkolno-wychowawczych
Do zgłaszanych ilustracji należny dołączyć czytelnie wypełniona kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).

Terminy:
1. Termin zgłaszania prac konkursowych – do 31 pazdziernika 2018 r.
Prace uczestników konkursu zostana zaprezentowane na wystawie przygotowanej przez Organizatora.
O terminie wystawy i wreczeniu nagród uczestnicy konkursu zostana poinformowani droga
mailowa lub telefonicznie.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas wystawy w Galerii Zamkowej Ośrodka Kultury
„Wzgórze Zamkowe”.

Komisja konkursowa i nagrody:
1. Jury Konkursu powołane przez Organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace.
2. Z każdej kategorii zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca ( I, II, III), które będą uhonorowane
dyplomami i nagrodami.
3. Informacje o finale konkursu dostępne będą na stronie internetowej Ośrodka Kultury „Wzgórze
Zamkowe”: www.wzgorzezamkowe.pl oraz na stronie na portalu społecznosciowym Facebook:
Wzgórze Zamkowe oraz Pracownia Działań Twórczych Artpunkt.

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo zmiany regulaminu, a takze prawo odwołania konkursu.
3. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostepne sa w siedzibie oraz na stronie internetowej
organizatora www.wzgorzezamkowe.pl
4. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.
5. Prace konkursowe należny przesłać poczta lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:
Osrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”
59-300 Lubin, ul. Mikołaja Pruzi 7 i 9
z dopiskiem Konkurs Plastyczny „BASNIOMALOWANIE”

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: Małgorzata Biadala tel. 728 936 276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

BAŚNIOMALOWANIE – REGULAMIN 2018

Karta Zgłoszeniowa

Oświadczenie