Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane w Polsce jako RODO. Celem RODO jest wprowadzenie nowych zasad i ujednolicenie sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie pragnie Państwu przekazać najważniejsze informacje opisujące nasze obecne zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zapewnić o naszym przygotowaniu i wdrożeniu standardów przetwarzania Państwa danych osobowych wynikających z RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie, ul. Mikołaja Pruzi 7 i 9, 59-300 Lubin.

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@wzgorzezamkowe.pl

Dlaczego przetwarzamy Dane osobowe?

Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane.

Skąd mamy twoje dane?

Przekazałeś je nam podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego lub osobistego w siedzibie naszej firmy.

Jakie dane przetwarzamy?
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu. W zależności, czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w Ośrodku Kultury „Wzgórze Zamkowe”, podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa. Przy prowadzeniu działalności przetwarzamy m.in:

– w przypadku wpisu poprzez formularze rozdawane uczestnikom zajęć, warsztatów, konkursów w naszym Ośrodku – (imię i nazwisko, adres e-mail, wiek, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL).

– w przypadku organizacji i współorganizacji imprez (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, NIP, Regon, Pesel, adres e-mail, fax).

Dodatkowo może być wymagane podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności prawa podatkowego).

Kto jest odbiorcą danych?
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora.

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?
Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania zgody.

Jakie masz prawa?
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod@wzgorzezamkowe.pl

Czy mogę żądać zaprzestania przetwarzania moich danych?
Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD) – iod@wzgorzezamkowe.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *